Webshop Voorwaarden

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Hendriks amusements Webshop in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Hendriks Amusements webshop levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Hendriks Amusements webshop zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over de levering:

Hendriks Amusements webshop doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Hendriks Amusements webshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Hendriks Amusements webshop schriftelijk ingebreken te stellen. De bestellingen worden verstuurd per pakketdienst. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:

Bij de keuze standaard verzending draagt Hendriks Amusements webshop niet het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Bij de keuze verzekerd verzenden kunnen we de schade of vermissing wel vergoeden na onderzoek van DPD. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, is het risico van beschadiging en verlies tevens voor de klant. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Hendriks Amusements Webshop gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Hendriks Amusements Webshop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Let op artikelen met een houdbaarheidsdatum of traktatie producten kunnen wij niet retour nemen.

Over Privacy:

Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Hendriks Amusements webshop. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Hendriks Amusements Webshop verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Hendriks Amusements Webshop geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.